Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Prof. dr hab. Romuald Huszcza

Kierownik Zakładu Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki UJ w latach 2004-2017

Email: rhuszczajp@yahoo.co.jp

Publikacje

Books

1. (co-ed. with Jadwiga Sambor and Jadwiga Linde-Usienkiewicz and contributor) Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne {in Polish; „Synchronic and diachronic linguistics"}, Warsaw 1993, pp. 350, Warsaw University Press

2.(co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego – część I (kurs podstawowy) {in Polish; „Handbook of Korean – Part I (Basic course)"}, Warsaw 1994, pp. 265, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}

3.(co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego – część II kurs dla zaawansowanych {in Polish; „Handbook of Korean – Part II Advanced Course"}, Warsaw 1995, pp. 380, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}

4.Honoryfikatywność – Gramatyka. Pragmatyka. Typologia {in Polish; „Honorifics – Grammar. Pragmatics. Typology"}, Warsaw 1996, pp. 257, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}
(Reviewed by Krzysztof Gawlikowski in: Azja – Pacyfik 1998 no 1/98, pp. 267-274

5.(co-author with Halina Ogarek-Czoj and Gunn-Young Choi) Podręcznik języka koreańskiego – część I kurs podstawowy {in Polish; „Handbook of Korean – Part I Basic course, the 2nd revised and enlarged edition}, Warsaw 1997, pp. 478, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}, the 3rd edition Warsaw 2007

6.(co-author with Maho Ikushima and Jan Majewski) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami. Tom 1 {in Polish; „Japanese grammar. A handbook with exercises", vol. 1}, Warsaw 1998, pp. 538, Wydawnictwo Akademickie DIALOG {Academic Publishing House DIALOG}
(Reviewed by Karol Olszewski and by Christoph Janasiak in: Japonica 10, 1999, pp. 223-226 and 226-232 with authors' response pp. 233-236)

7.(co-ed. with Agnieszka Kozyra and contributor) To commemorate 75 Years o fthe Japanese Language Teaching at Warsaw University. Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, Warsaw 1999, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Oriental Institute, Academic Publishing House DIALOG, pp. 528

8.(co-author with Jan Majewski and Maho Ikushima) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, tom 1 (the 2nd revised edition) Cracow 2003, pp. 536, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego {Jagiellonian University Publishing House},

9.(co-author with Maho Ikushima, Jan Majewski and Jarosław Pietrow) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, Tom 2 {in Polish "Japanese grammar. A handbook with exercises", vol. 2}, Cracow 2003, pp. 618, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego {Jagiellonian University Publishing House}

10. (co-editor with Anna Engelikng and contributor) Pogranicza języków, pogranicza kultur{„Languages and cultures in contiguity"}, pp. 392, Warsaw 2003, Wydział Polonistyki UniversytetuWarszawskiego {Warsaw University, Faculty of Polish Philology}

11. (co-editor with Jadwiga Linde-Usiekniewicz and contributor) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor {„Lingustic works dedicated to Professor Jadwiga Sambor"},Warsaw 2003, pp.224, Wydział Polonistyki UW

12. Honoryfikatywność – Gramatyka. Pragmatyka. Typologia{in Polish: „Honorifics – Grammar. Pragmatics. Typology"}, the 2nd revised and enlarged edition, Warsaw 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp.228 

Books in preparation

1.(ed. and contributor) Studia z językoznawstwa japońskiego {„Studies in Japanese linguistics"}, pp. 271, Nozomi, Warsaw 2007

2.Wielosystemowość i współsystemowość w językach naturalnych. Wschodnioazjatycki krąg językowy{„Polystemism and systemism in natural languages. East Asian linguistic circle"}, pp.289, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3.(co-author with Maho Ikushima, Jan Majewski and Jarosław Pietrow) Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, Tom 3 {in Polish "Japanese grammar. A handbook with exercises", vol. 3}, Cracow 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego {Jagiellonian University Publishing House}

Articles

1.Ze składni w języku japońskim, koreańskim i polskim (formalno-syntaktyczna a informacyjna struktura zdania) {in Polish; „Some aspects of the syntax of Japanese, Korean and Polish sentence (formal vs. Informational sentence structure")}, in: Studia Semiotyczne, vol. V, 1974, pp. 173-182, Wrocław, Ossolineum

2.„Wakaki Porando"-ki ni okeru Nihon bungaku, engeki e no kanshin<<若きポーランド>>期に於ける日本文学・演劇への関心, {in Japanese: „Interest toward Japanese literature and theatre in the period of Young Poland"} in: Tokyo Daigaku Kyoyo Gakubu Gaikokugoka Kenkyu Kiyo dai25kan dai3go東京大学教養学部外国科研究紀要第25巻第3号, 1978, pp. 45-64, Tokyo, The University of Tokyo, Department of Foreign Languages, Faculty of General Education, co-author: Shozo Yoshigami 吉上昭三

3.Kim Tongin i początki nowej literatury koreańskiej {in Polish:; „Kim Tongin and the beginings of new Korean literature"}, in: Przegląd Orientalistyczny, vol. 4, 1978, pp. 319-329, Warsaw, PWN

4.Some Remarks on the Thematic-Rhematic Structure of the Korean Sentence, in: The Journal of Asiatic Studies, vol. XXII no 1, 1979, pp. 139-148, Seoul, Korea University

5.Czy honoryfikatywność jest w języku polskim kategorią gramatyczną? {in Polish; „Are honorifics a grammatical category in Polish?"}, in: Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Opole 20-21 maja 1979, pp. 48-54, Kielce 1980, Wyższa Szkoła Pedagoficzna im. Jana Kochanowskiego

6.O gramatyce grzeczności {in Polish; „On the grammar of honorifics"}, in: Pamiętnik Literacki, vol. LXXI no 1, 1980, pp. 175-186, Wrocław, Osssolineum

7.Tematyczno-rematyczna struktura zdania w języku polskim {„The thematic-rhematic (topic-comment) structure in Polish"}, in: Polonica, vol. VI, 1980, pp. 57-71, Wrocław, Ossolineum

8.Zaimki osobowe w systemie języka {„Personal pronouns within the language system"}, in: Adam Weinsberg (ed.), Podsystemy języków naturalnych, pp. 25-46, Warsaw 1981, Warsaw University Press

9.O pewnych uniwersaliach w tematyczno-rematycznej strukturze zdania {„On some universals of topic-comment structure"}, in: Teresa Dobrzyńska and Elżbieta Janus (eds.), Tekst i zdanie, pp. 97-123, Wrocław 1983, Ossolineum ; partial reprint in: Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (eds.) Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, 4, Tekstologia cz. 1 , pp. 114-136, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

10. Hanmun in Modern Korean and the Problem of Polysystemism in Language, in: Association for Korean Studies in Europe, Proceedings of the 7th Annual Conference, 5-9 April 1983, Copenhagen – Denmark, pp. 70-72, London 1984

11. Porandogo to Nihongo no voisu ni tsuiteポーランド語と日本語のヴォイスについて {in Japanese: „On the voice in Polish and Japanese"}, in: Nihongogaku日本語学, vol. 4, 1985, pp. 47-56, Tokyo, Meiji Shoin 明治書院

12. Polysytemism and Co-systemism in Far Eastern Languages as a Problem of Linguistic Structure, in: Transations of the International Conference of Orientalists in Japan, vol. XXX, 1985, pp. 78-92, Tokyo, The Toho Gakkai

13. Wykładniki uwydatnionego rematu zdania w języku polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim {„The emphatic comment mrkers in Polish, Japanese, English and Vietnamese"}, in: Prace Filologiczne, vol. XXXIII, 1986, pp. 325-336, Warsaw, PWN

14. Gengo kozo no mondai to shite no Higashi Ajia shogengo ni okeru tataikeisei to kyotaikeisei (ippan gengogaku noshiten kara mita kangoshakuyo yoso no mondai言語構造の問題としての東アジア諸言語に於ける多体系性と共体系性(一般言語学の視点から見た漢語借用要素の問題) {in Japanese: „Polysystemism and co-systemism in East Asian languages as a problem of linguistic structure (the question of classical Chinese loanwords)"}, in: Nihongogaku日本語学, vol. 11, 1986, pp. 42-49, Tokyo, Meiji Shoin

15. The Thematic-Rhematic Structure of Questions in Korean, in: Journal of Asian and African Studies, vol. 32, 1986, pp. 27-36, Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

16. On some markers of the Thematic-Rhematic Structure in Korean, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLV no 2, 1987, pp. 15-24, Warsaw, PWN

17. Antonymous Hanmun Pairs in Korean and other East Asian Languages, in: Journal of Chinese Linguistics, vol. 15 no 1, 1987, pp. 90-104, Berkeley, University of California

18. Spójność syntaktyczna a spójność tematyczno-rematyczna w języku japońskim, koreańskim, wietnamskim i chińskim {„Syntactic cohesion and topic-comment cohesion in Japanese, Korean, Vietnamee and Chinese"}, in: Adam Weinsberg (ed.) Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego {"Studies in general and contrastive linguistics"}, pp. 19-33, Warsaw 1987, Warsaw University Press

19. Korean and the problem of Linguistics Polysystemism, in: Papers of the 5th International conference on Korean Studies: Korean Studies, Its Tasks & Perspectives, vol. 1, pp. 515-530, The Academy of Korean Studies 1988, Songnam

20. Thematic-rhematic Structure of Questions in Typologically Distant Languages – Polish and Vietnamese Sentence Questions, in: Elżbieta Smulkowa and Kazimierz Feleszko (eds.) Polono-Slavica Varsoviensia – Problemy Językoznawstwa Konfrontatywnego, pp. 61-68, Warsaw 1988, Warsaw University Press

21. P'ollandŭ esŏ ŭi Hangukhak ŭi kwagŏ wa hyŏnjae ae hayŏ {„Korean Studies in Poland – Past and Present"}, in: Hangul Sae Soshik, no 195, 1988, pp. 7-8, Seoul, Hangul Hakhoe

22. P'ollandŭ esŏ ŭi Hangugŏ kyoyuk hyŏnhwang (co-author: Halina Ogarek-Czoj), {"Korean Language Education in Poland"}, in: Hangul, no 201-202, 1988, pp. 340-348, Seoul, Hangul Hakhoe

23. L'état actuel de l'enseignement du coréen en Pologne (co-author: Halina Ogarek-Czoj), in: Revue de Corée, vol. 21 No 4, 1989, seoul, Commision Nationale Coréene pour l'Unesco (French version of p. 22)

24. Hanmun in Modern Korean - a subgrammar of abbrevation, in: Twenty Papers om Korean Studies Offered to Professor W. E. Skillend, Cahiers d'Etudes Coréennes 5, 1989, p. 125-132, Paris, College de France

25. Tematyczno-rematyczna struktura zdania w językach różnych typów (Normalny podział tematyczno-rematyczny) {„Topic-comment sentence structure in typologically distant languages (the normal topic-comment partition)"}, in: Teresa Dobrzyńska (ed.) Tekst w kontekście, pp. 55-96, Wrocław 1990, Ossolineum

26. Czy istnieją zdania czysto rematyczne? {„Can a sentence consist of nothing but comment?"}, in: Teresa Dobrzyńska (ed.), Tekst w kontekście, pp. 97-103,Wrocław 1990, Ossolineum

27. Kambun/Hanmun in Present-day Japanese and Korean – a case of Co- and Polysystemism, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLVI no 2, 1990, pp. 53-61, Warsaw, PWN

28. Wykładniki uwydatnionego tematu zdania w języku polskim, japońskim, angielskim i wietnamskim {„The restrictive topic markers in Polish, Japanese, english and Vietnamese"}, in: Prace Filologiczne, vol. XXXVI, 1991, pp. 169-181, Warsaw, PWN

29. Verbs of displacement – the semantics of KURU and IKU, in: Lone Takeuchi (ed.) European Studies in Japanese Linguistics 1988-90, pp. 39-48, London 1991, Lone Publications

30. Smutek topików (Problem definicji podstawowych pojęć tematyczno-rematycznej struktury zdania) {„Tristes topiques (The problem of defining basic notions of the topic-comment structure)"}, in: Jadwiga Sambor and Romuald Huszcza (eds.) Prace z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, pp. 49-57, Warsaw 1991, Warsaw University Press

31. Is Japanese a polysystemic language? (The problem of Chinese borrowings within the present-day Japanese grammatical structure), in: Rocznik Orientalistyczny, vol. XLVII no 2, 1991, pp. 99-110, Warsaw, PWN

32. The problem of personal pronouns in East Asian languages and category of honorifics, in: Journal of Asian and African Studies, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

33. The semantics of COME and GO in Korean, in: Korean Linguistics, vol. 7, 1992, pp. 123-132, Honolulu, Hawaii, International Circle of Korean Linguistics

34. The Notion of Linguistic Co-systemism and the World of East Asian Languages, in: Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan, No XXXVIII 1993, pp. 154-155, Tokyo, The Toho Gakkai

35. Porando ni okeru Nihon kenkyu no doko to kongo no kadaini tsuiteポーランド語における日本研究の動向と今後の課題について {„Trends in Japanese Studies in Poland and their future tasks"}, in: Fukuoka Yunesuko Kyokai Soritsu 45 Kinen Dai45kai Kyushu Bunka Kaigi Tokushugo"90 nendaino sekai to Nihon" 福岡ユネスコ協会創立45記念第7回九州際文化会議特集号「90年代の世界と日本」, pp. 218-222, Fukuoka 1993, The Fukuoka UNESCO Association

36. Honoryfikatywność – gramatyka czy pragmatyka? {„The honorifics – grammar or pragmatics?"}, in: Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usienkiewicz and Romuald Huszcza (eds.) Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pp. 125-138, Warsaw 1993, Warsaw university Press

37. Warushawa Daigaku, Nihon kenkyu nanajugonen no konjaku ワルシャワ大学、日本研究七五年の今昔 {„75 years of the Japanese studies at University of Warsaw"}, in: ポロニカ(POLONICA), 1994 no 5, pp. 112-116, Tokyo, Kobunsha 恒文社

38. Polysystémisme et cosystémisme est-asiatique – le contact des langues ou des systèmes? in: Proceedings of the 16th Congress of Linguists (a CD-ROM edition), Paris 1998, Elsevier (11 pp.)

39. Z problemów leksykografii koreańsko-polskiej {„On some problems of Korean-Polish lexicography"}, in: Przegląd Orientalistyczny, no 3-4 (187-188), pp. 243-247, Warsaw 1998

40. Typologiczne zagadnienia opisu współczesnego języka japońskiego {„Typological aspects of the modern Japanese language description"}, in: Japonica 10, Warsaw 1999, pp. 115-129, Warsaw University, Oriental Institute, Japanese and Korean Department

41. Łacińska transkrypcja języka japońskiego z perspektywy lingwistyki {„The Romanization of the Japanese Language from the Perspective of Linguistics"}, in: Japonica 11, Warsaw 1999, pp. 93-123, Warsaw University, Oriental Institute, Japanese and Korean Department

42. The linguistic co-systemism and East-Asian borrowings in Japanese, in: Kozyra A. Huszcza R. (eds.) To Commemorate 75 years of the Japanese Language Teaching at Warsaw University. Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, pp. 417-432, Warsaw 1999, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Oriental Institute, Academic Publishing House DIALOG

43. Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych {„The honorific personal pronouns in Polish reconsidered"}, in: Poradnik językowy, no 6, 2000, pp. 21-30

44. Nie ma, żeby nie było – o segmentalnych wykładnikach tematyczno-rematycznej struktury zdania w polszczyźnie {„The segmental markers of functional sentence perspective in Polish"}, in: Poradnik Językowy, no 8, 2000, pp. 1-8

45. Kambun tetrads in Japanese and other East Asian languages, in: Rocznik Orientalistyczny, vol. LIII, no 1, 2000, pp. 137-149, Warsaw, PWN

46. Tetrady klasycznochińskie japońszczyźnie - wielosystemowość i współsystemowość wschodnioazjatycka {„Kambun tetrads in Japanese – East Asian co- and polysystemism"}, in: Japonica 13, Warsaw 2000

47. Some typological aspects of the Korean predicative inflection, Youngsook Park, Jaehoon Yeon (red.), "History, Language and Culture in Korea. Proceedings of the 20th Conference of the Association of Korean Studies in Europe (AKSE), pp. 312-319, London 2001, Saffron

48. Podgramnatyka skrótów w systemie gramatycznym oraz leksykalnym współczenej japońszcyzny {„Subgrammar of abbreviations in the grammatical and lexical system of modern Japanese"}, in: JAPONICA, no 14, pp. 133-146, Warsaw 2001, „Nozomi"

49. Studia japonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim {„Japanese Studies in Warsaw University"}, in: Uniwersytet Warszawski, no 3(9) June 2002, pp. 16-18

50. Polysystemism and co-systemism in modern Korean – an internal vs. external perspective  in: Korea – Poland – Central Europe. 2nd International Academic Conference, vol. 1, pp. 33-52, The Korean Association of East European and Balkan Studies, Seoul, 2002

51. Semiotyka kontaktów międzyjęzykowych {„Semiotics of the intralinguistic contacts"}, in: A. Engelking, R. Huszcza (eds.) „Pogranicza jezyków, pogranicza kultur" {„Languages and cultures in contiguity"}, pp. 217-227, Warsaw 2003, Warsaw University, Faculty of Polish Philology

52. Emocje negatywne we frazeologii języka japońskiego {„Negative emotions in the Japanese phraseology"} , in: Anna Duszak, Nina Pawlak (eds.) „Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach swiata" {„The anatomy of wrath. Negative emotions in languages and cultures of the world"}, pp.149-159, Warsaw 2003, Warsaw University Publishing House

53. Japanese studies at Jagiellonian University, in: The 10th International Conference of EAJS, Japanese Studies in Central and Eastern Europe, Special Session, Department of Japanese and Korean Studies, Warsaw University, Warsaw 2003, pp. 35-37

54. Wykładniki tematyczno-rematycznej struktury zdania w polszczyźnie – próba typologii {„The topic-comment markers in Polish – a typology"},in: Jadwiga Linde Usiekniewicz, RomualdHuszcza (eds.) „Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor" {„Linguistic works dedicated to Professor Jadwiga Sambor"}, pp.84-95, Warsaw 2003, Faculty of Polish Philology of Warsaw University

55. Chapter 15 Politeness in Poland: From ‘Titlemania' to Grammaticalised Honorifics, in: Miranda Stewart, Leo Hickey (eds.) Politeness in Europe, pp. 218-233, Clevedon 2005, Multilingual Matters

56. Teaching Japanese at Jagiellonian University – Prospects for Philology, in: Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6, I, 2005, pp.42-49, Vilnius

57. Orientalistyka: filologia – nauka o języku – wiedza o kulturze,{Oriental studies: a philology – science of language – science of culture}, in: „Przegląd Orientalistyczny" no 3-4 2006, pp. 137-146, Warsaw

58. Japonia in: „Nazewnictwo geograficzne świata. zesz. 9. Azja Wschodnia" {„Japan. World's Geographical Names. Vol. 9 East Asia"}, pp. 52-72, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006

59. Honoryfikatywny teatr mowy w japońszczyźnie - scena, bohaterowie i rekwizyty grzeczności (The honorifc speech theatre - the stage, characters and props of politeness") w: "Grzeczność na krańcach świata", red. Malgorzata Marcjanik, s. 127-157, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007