Ogólne zasady udzielania rekomendacji na stypendia instytucji japońskich

Ogólne zasady udzielania studentom Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ rekomendacji na stypendia instytucji japońskich

1. Przez „stypendia instytucji japońskich" rozumie się wszelkie stypendia finansujące przelot do Japonii lub pobyt tam, lub całość wyjazdu, fundowane przez takie instytucje, jak np. Ministerstwo Edukacji Japonii, Fundacja Japońska, uniwersytety japońskie, japońskie organizacje studenckie itp., które to organizacje do skorzystania z oferty stypendialnej wymagają rekomendacji Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: ZJiS).

2.a. Stypendia te dzieli się na krótkoterminowe (o długości do 3 miesięcy) i długoterminowe (o długości powyżej 3 miesięcy).

2.b. Student, który już kiedykolwiek skorzystał albo w ciągu najbliższego roku skorzysta z jakiegokolwiek stypendium krótkoterminowego na wyjazd do Japonii z rekomendacji ZJiS (ewentualnie innej jednostki macierzystej, jeśli pierwszy stopień studiów został zrealizowany poza ZJiS) lub Ambasady Japonii w Polsce, może się starać jedynie o stypendium długoterminowe.

2.c. Student, który już kiedykolwiek skorzystał albo w ciągu najbliższego roku skorzysta z jakiegokolwiek stypendium długoterminowego z rekomendacji ZJiS (ewentualnie innej jednostki macierzystej, jeśli pierwszy stopień studiów został zrealizowany poza ZJiS) lub Ambasady Japonii w Polsce, nie może się w ogóle ubiegać o rekomendację ZJiS (nawet na stypendium krótkoterminowe).

3. Wybór studenta (lub studentów), rekomendowanych przez ZJiS do wyjazdu na stypendium, następuje na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów zdawanych przez studenta zgodnie z programem studiów w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. W razie korzystania w roku poprzedzającym z urlopu dziekańskiego bierze się pod uwagę rok poprzedni.

4. W przypadku jednakowej średniej ocen, obliczanej do drugiego miejsca po przecinku, pierwszeństwo ma student wyższego roku studiów. Jeśli zaś jednakowa średnia ocen dotyczy studentów tego samego roku studiów, o udzieleniu rekomendacji decyduje wynik testu ze znajomości języka japońskiego (przygotowywanego przez lektorów ZJiS).

5. Dodatkowe ograniczenia wprowadzane są wyłącznie na podstawie warunków stypendium, ustalanych przez instytucję fundującą.

6. Student korzystający ze stypendium zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego warunków.

7. Zakład Japonistyki i Sinologii UJ nie bierze na siebie odpowiedzialności za nieprzyznanie studentowi stypendium przez instytucję japońską mimo udzielenia rekomendacji.